Polityka Ochrony Prywatności sklepu AleFrajda24

Regulamin zakupów w sklepie AleFrajda24

Alefrajda24.com to sklep internetowy, prowadzony przez firmę Toysmann Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Westerplatte 13/7, kod pocztowy 31-033. NIP: 675-150-19-64.

Klienci mogą się kontaktować z przedstawicielami firmy pod następującym adresem mailowym esklep@alefrajda24.com

  1. Alefrajda24.com przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Alefrajda24.com z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Alefrajda24.com zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Alefrajda24.com sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Alefrajda24.com.
  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Alefrajda24.com jest TOYSMANN SP. ZOO
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Alefrajda24.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Alefrajda24.com (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2. 5. Klienci mogą przeglądać Alefrajda24.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Alefrajda24.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Alefrajda24.com informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
  6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Alefrajda24.com i za zgodą Klientów.
  7. W przypadku uzyskania przez Alefrajda24.com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Alefrajda24.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Alefrajda24.com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  8. Alefrajda24.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Alefrajda24.com zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Alefrajda24.com danych osobowych innemu niż Alefrajda24.com administratorowi danych.
  9. Alefrajda24.com odsyłając do portalu Allegro- zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Alefrajda24.com zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy. Alefrajda24.com mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Alefrajda24.com lub też gdy Alefrajda24.com uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Alefrajda24.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  10. Dodatkowo, okazjonalnie, Alefrajda24.com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Alefrajda24.com do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.